آیکون ها

انواعی از بهترین فونت آیکون های تعریف شده در این پوسته

Simple Line Icons (180+)

Themify Icons (350+)

Font Awesome Icons (670+)

Pexeden Icons (200+)